انژکتور

در مورد انژکتور بیشتر بدانیم

انژکتور از اعضای اصلی و مهم خودروهای دارای سیستم سوخت رسانی با کنترل الکترونیک میباشد که با دستورات صادره از ECU اجازه مقدار معینی از سوخت را در زمان بین 3 الی 15 میلی ثانیه به محفظه سیلندر میدهد. آلودگی  انژکتور منجر به افزایش اندازه ذرات سوخت تزریق شده گردیده و در نتیجه احتراق کامل اطلاعت بیشتر دربارهدر مورد انژکتور بیشتر بدانیم[…]